స్వీయ సాక్షాత్కారం-9

నేను సలీం భాయ్ దాగరకు వెళ్ళాను. సలీం భాయ్ నను చూసి ఎలా ఉన్నావు అని అడిగారు నేను ఓకే అన్నాను. భాయ్ ఒక హెల్ప్ కావాలి అన్నాను. అంకుల్ వాళ్ళు చాల మంచి వాళ్ళు నా ఖర్చు వాలు చూసుకుంటున్నారు. నా కు చాల బాధ గ ఉంది. అఫ్రీన్ వదిన ఎక్కడికి ట్యూషన్ కి వెళ్ళాక పోతాయ్ నేను ట్యూషన్ చేపట్టాను. దానికి బదులు గా మీ షాప్ లో బుక్స్ పెన్స్ ఇవండీ చాలు అన్నాను. సలీం భాయ్ జబ్బార్ భాయ్ ని రమణి ఫోన్ చేసాడు జబ్బార్ భాయ్ వచ్చాడు నేను విష్ చేశాను.

సలీం భాయ్ జబ్బార్ భాయ్ కి విష్యం చెప్పాడు జబ్బార్ భాయ్ ఓకే అని 500. తీసి నాకు ఇచ్చాడు. సలీం భాయ్ నీకు ఏమైనా కావాలి అంటాయి నాకు చెప్పు సిగ్గుపడకు అన్నాడు. నేను థాంక్స్ చేపి వచ్చాను. ఆ రోజు సాయంత్రం జబ్బార్ భాయ్ వచ్చి అంకుల్ తో ఆంటీ తో చెప్పి వాలాను వ్యాపించి. అఫ్రీన్ వదినను ట్యూషన్ కి పంపాడు.

feb.12. నా రాజా డి సంచరికం. ఆంటీ అంకుల్ లీల వరం ముందు వూరు వెళ్లారు. అంకుల్ ఇంటికి తాళం వేసి ఆంటీ కి ఇచ్చారు. నా రూమ్ కి రెండులు తలుపులు వాళ్ళ ఇంటి వైపు తలుపు తాళం వేశారు. బయట వైపు తలుపుకి తాళం నాకు ఇచ్చారు. భోజనం బయట చేయి అని నాకు అంకుల్ డబ్బులు ఇవ్వబోతాయి నా దగ్గర ఉన్నాయ్ అని తీసుకోలేదు. జబ్బార్ భాయ్ వాలా షాప్ కి వెళ్లి జబ్బార్ భాయ్ ఆంటీ వాలు వూరు కి వెళుతున్నారు మల్లి 14. ని వస్తారు అప్పుడివరకు వదినకు ట్యూషన్ కి పంపండి అని అన్నాను. జబ్బార్ భాయ్ మరి భోజనం ఎక్కడ అన్నారు నేను బయట చేస్తాను అని అన్నారు.జబ్బార్ భాయ్ ఓకే అన్నారు.

ఆంటీ లీల వాలు 14. నా వచ్చారు. అంకుల్ ఇంకో వరం అక్కడ ఉంది పొలం కవులు పనులు చూసి వస్తారు అని ఆంటీ అన్నారు. అఫ్రీన్ వదిన ఆంటీ వాలు వచ్చారా లేదా అని చూడటానికి వచ్చింది ఆంటీ తో మాట్లాడుతుంది. అఫ్రీన్ వదిన నా దగరకు వచ్చి ఆంటీ బాగా భాద లో ఉంది అంది. జబ్బార్ భాయ్ వస్తా వదిన వెళ్ళిపొయంది. నేను లోపలి వెళ్ళాను ఆంటీ టేబుల్ దగ్గర కూర్చుని కూరగాయలు కట్ చేస్తుంది.

n. ఆంటీ ఎలా ఉన్నారు అన్నాను a. బానే ఉన్నాను n. ఆంటీ ఫుడ్ బయటనుంచి తీసుకొని రా న అని అడిగాను a. వద్దు నేను చేస్తాను అన్నారు n. ఆంటీ బాధ పడకండి నేను మీకు ఉన్నాను. నేను బ్రతికి ఉన్నత కలం మీకు తోడుగా ఉంటాను మదర్ ప్రామిస్ అన్నాను. a. ఇప్పుడు ఆలా ఉంటుంది రేపు పెళ్లి అవిన్న తరువాత ఈ ఆంటీ గుర్తుఉంటదా అని అంది n. తప్పు మీడే మీరు రాజు తో పటు ఒక ఆడపిల్ల ను కానీ ఉంటాయి ఈ ప్రాబ్లెమ్ ఉండదుకదా నేను ఆఅమ్మాయి ని పెళ్లి చేసుకొని ఇక్కడ ఉండిపోయావాడిని. ఇప్పటి కైనా పరవాలేదు మీరు అంకుల్ ట్రై చేయింది నేను వెయిట్ చేస్తాను అని అన్నాడు a. పూసుకు మని నవింది.

n. మీరు ఎప్పుడు ఇలాగై నవ్వు తు ఉండాలి. ఇప్పుడు ఇల్లు చుడండి ఎలా మరిసిపోతుందో అన్నాను a. నీకు మూలగా చెట్టు ఏకాంచటం బాగా వచ్చు అంది. n. నిజం చేపితయ్ పాడు ప్రపంచం నమ్మదు నేను ఏమి చెయ్యను a. మల్లి నవింది n. ఇలా సంతోషం గ ఉండేది అంటీ భాద ఉంటాయి నాకు చెప్పండి నేను మీ బదులు భాద పాడు తాను కానీ మీరు ఇలా నవ్వుతు ఉండేది అన్నాను.ఆంటీ వంట చేస్తుంది నేను వెళ్లి ఆంటీ పిర్రని నిమిరాను ఆంటీ ఏమి అణా లేదు. కొంచం సేపు ఐన తరువాత మల్లి పిర్రను నొకనాఁడు. సారీ ఆంటీ అంకుల్ లేదు అని నాకాను అన్నాను. ఆంటీ కొంచం చిరు కోపం గా చుసిన్ది a. తప్పు శ్యాం ఎలా ముట్టుకోకూడదు అంది. n.నాకు ఆంటీ నా పేరు అనేటపుడు ఎందుకో కైపు గ అనిపించింది.ఆంటీ నాకు కూడా ఎలా ఎవరినైనా ముట్టుకోవడం మొదటిసారి ఎందుకో నాకు తెలియదు నాకు చాల బాగా ఉంటుంది అన్నాను. a. అఫ్రీన్ ని కూడా చేతులు ముట్టుకుంటావు కదా మరి అప్పుడు అంది. n. ఏమో ఆంటీ నా కు ఎలాంటి ఫీలింగ్స్ లేవు. కానీ నేను మిమ్మలిని ముట్టుకోనక్కరలేదు మీరు నా చుట్టూ ఉంటాయి చాల నాకు ఎదోలాగా ఉంటుంది. ఏదో మాట్లాడాలి అని ఉంటుంది లేకపోతాయ్ మిమ్మలను ఆలా చూస్తూ ఉండిపోవాలి అని ఉంటుంది అన్నాను. a. ఓకే మనం ఒక పందెం వేసుకుందాం. విన్ అవితయ్ నా బుగ్గ మీద ముద్దు పెట్టుకోవచ్చు లేకపోతే ఒక కంప్లీట్ రోజు నా తో మాట్లకూడదు. n. ఓకే ఆంటీ a. సరే నీవు నన్ను 1. హౌర్ చూస్తూ ఉండాలి నీవు చూపు అట్టు టిపిన అవుట్ అంది n. నేను అవసాయం గ ఓకే అన్నాను a. ఓకే స్టార్ట్ అంది. n.ఓకే స్టార్ట్ a. ఫైవ్ మినిట్స్ తరువాత ఆంటీ లీల ఏమి కావాలి అంది n.నేను టాక్ మని అటుచూసాను.

a.అవుట్ అంది n. ఇది చీటింగ్ అన్నాను a. టైం ఇప్పుడు 9. రేపు 9.వరకు నా తో మాట్లాడకూడదు. నేను మాట్లాడిన మాట్లాడకూడదు n. ఓకే ఆంటీ అన్నాను. నేను లేచి ఆంటీ దగ్గరికి వెళ్లి బుగ్గ మీద ముద్దు పెట్టి హాళ్లలో కి వెళ్ళిపోయాను.

మర్నాడు ఆంటీ వంట చేస్తుంది నేను వెనకాలనుంచి వెళ్లి గట్టి గ కొగిలించు కొని బుగ్గ మీద ముద్దు పెట్టుకుని బయటకు వెళ్లి పోయాను. సాయంత్రం అఫ్రీన్ వదిన వచ్చా టైం కి వచ్చాను వెళ్లి ఫ్రెష్ అవి వదిన కి ట్యూషన్ తీసుకుంటున్నాను. ఆంటీ వచ్చి ఎప్పు వచ్చావు అని అడిగింది నేను ఏమి మాట్లాడ లేదు. వదిన ఏంటి అని అడిగింది. నేను ఏమి లేదు అన్నాను.వదిన వెళ్లి న తరువాత నేను నా రూమ్ కి వెళ్ళాను. టైం 9. ఆవింది బయటకు వచ్చాను. పనిష్మెంట్ అవిపోయంది అన్నాడు. a. కానీ ఏమి లాభం నేను నన్ను హాగ్ చేసుకున్నావు. 2. ముద్దులు పెట్టుకున్నావు n. చీటింగ్ చేస్తాయ్ నేను కూడా చీటింగ్ చేస్తాను అన్నాడు. ఆంటీ ఈ ఒక రోజు మాట్లాడకపోతాయ్ తెలిసింది నాకు మీరు అంట యెంత ఇష్టం నాకు . థాంక్స్ ఆంటీ ఈ ఫీలింగ్ నా జీవితాంతం మర్చిపోను.

ఇద్దరం బోజన్యం చేసి ఎవ్వరి రూమ్ కి వాలు వెళ్లి పోయాము.

మరసటి రోజు ఉదయం నేను లేచి ఆంటీ దగ్గరుకు వెళ్ళాను లీల అంట్లు తోముతుంది. నేను బయతకు వెళ్తున్నాను ఏమైనా కావాలా అని అడిగాను. ఆంటీ ఏమి వద్దు అంది. నేను బైటకు వెళ్లి అరగంట కి వచ్చాను. ఆంటీ టిఫన్ వండుతున్నారు. నేను ఆంటీ దగ్గరకు వచ్చి నేను ఒక పందెం వేస్తాను.మీ లాగ కఠినంగా ఉండవు. నిన్నిటిలాగాయ్ విన్ అవితయ్ నా బుగ్గ మీద ముద్దు పెట్టుకోవచ్చు లేకపోతే ఒక కంప్లీట్ రోజు నా తో మాట్లకూడదు.

a. నేను రెడీ

n. నా వెయిట్ ఏంటో మీరు చెప్పాలి నను కావాలి అంటాయి ఎత్తుకోవచ్చు మీ ఇష్టం. యాక్టుల్ వెయిట్ దగ్గరగా ఎవరు చెపుతారో వాలు విన్ అన్నాను. ఆంటీ ఏదో అనబోతాయి నేను నో టాకింగ్.

a. ఓకే అంది

n. ఫస్ట్ నేను అని ఆంటీ ని వెనకాల నుంచి ఎత్తుకున్నాను. ఒక నిమిషం వెయిట్ చేసి ఈ సరి నా చేతులని ఆంటీ కడుపు మీద పెట్టి ఎత్తుకున్నాను. నా మొడ్డ లో కొంచం గట్టిగ అవుతుంది ఆలా ఆంటీ ని దించి మెడ మీద ముద్దు పెట్టాను.

a. ఇంకా చాలు నీకు పిచ్చి వర్షాలు ఎక్కువై పోతున్నాయి. మీ కాలేజీ లో అమ్మాయిల మీద ట్రై చేయి న మీద కాదు అంది కోపం గా.

n.ఆంటీ ఆల్రెడీ నేను చాల అమ్మాయిల తో మాట్లాడతాను కానీ ఎవేరిని టచ్ కూడా చేయను. కావాలి అంటాయి అఫ్రీన్ వదినను అడగండి అన్నాడు.

a. ఓకే వెయిట్ ఏంటో చెప్పు

n. 60. ఉంటారు.

a. నీవు 88.7. అంది

n. నాకు షాక్ నా వెయిట్ ఇంట కరెక్ట్ గా ఎలా తెలుసు అని. వెయిట్ మెషిన్ తెచ్చాను నేను ఎక్కాను 88.5. ఆంటీ ఎక్కండి 54.

a. నేను గెలిచాను హమ్మయ్య నీ గొడవా ఒక రోజు నాకు ఉండదు అంది.

n. ఆంటీ సారీ మీకు నా వాళ్ళ ఇబ్బంది పడుతున్నారు కదా సో నేను మీరు మాట్లాడనంతవరకు నేను మాట్లాడాను అని అన్నాను. థాంక్స్ ఆంటీ అని బయటకి వెళ్లి పోయాను. బయటకు వేళ్ళని కానీ నా దగ్గర డబ్బులు లేవు టిఫన్ చేయడానికి ఓకే అని సాయంత్రం ఇంటికి వెళ్లి భోజనం చెదము అని అనుకున్నాను. ఈవెనింగ్ కాలేజీ నుంచి ఇంటికి వెళ్ళాను ట్యూషన్ తరువాత రూమ్ లోకి వెళ్లి స్నానం చేసి డిన్నర్ కి ఆంటీ పిలుస్తుంది అని వెయిట్ చేశాను ఆంటీ పిలవ లేదు .ఆంటీ వెళ్లి పడుకుంది. రోజు అంట ఏమి తిన లేదు. ఆకలి బాధ ఆలా రెండు రోజులు ఆంటీ నా తో మాట్లాడలేదు సో టిఫన్ లేదు లంచ్ లేదు డిన్నర్ లేదు ఫ్రెండ్స్ ని అడగటానికి సిగ్గు పడ్డాను . ట్యూషన్ తరువాత ఆంటీ దగ్గరకు వచ్చి

n. ఆంటీ సారీ ఇంకాఎప్పుడు ఆలా చేయను అన్నాను.

a. అయ్యగారికి తెలిసివచ్చింది ఇప్పటికైనా ఆడవాలతో ఎలా ప్రవర్తించాలో అంది

n. సారీ ఆంటీ అన్నాడు ఆంటీ ఆకలిగా ఉంది అన్నం పెట్టావా అన్నాడు ఆంటీ అన్నం పెట్టింది నేను ఆమాంతం గా తిందామా స్టార్ట్ చేశాను దించిన తలా ఎత్తలేదు. అన్నం తినుతుంటాయ్ కంటిల్నుంచి నీళ్లు ప్లేట్ లో పడుతున్నాయి.

a. ఏమైంది అని అడిగింది

n. ఏమి లేదు అన్నాను.

a. చేపకపోతాయ్ నా మీద ఒట్టు అంది

n. అన్నం తిని రెండు రోజులు అవింది అన్నాడు.

a. ఆంటీ ఏమి మాట్లాడకండి తన బెడ్ రూమ్ కి వెళ్లి పోయండి

n.నేను అన్నం తినే సి ఆంటీ వాలా బెడ్ రూమ్ దగ్గా నుంచుని లోపాలకి రా న అన్నాను

a. హ్మ్మ్ అంది