నాక్కూడా తెలీకుండా కానిచ్చేస్తావా!? – 33

… ఉద్రేకాన్ని ఆపుకోలేకపోయానన్నా!… …అవున్లే!…అప్పుడూ, సడెన్ గా బైట వెలుగు పెరిగిందనుకుంటా గురూ… దాంతో బాత్రూంలో జరిగేది స్పష్టంగా కనిపించడం మొదలైంది… …అప్పుడు గుర్తుపట్టావా ఆవిడ నీ భార్యనీ ! …లేదనే చెప్పాలి….మరో వైపు తిరిగుండడంతోనో , చిక్కగాఉన్న జుత్తు మొహాన్ని కప్పేయడం వల్లో, మొహం స్పష్టంగా కనిపించటంలేదు గానీ ఈడి మొహంలో కసి మాత్రం కొట్టొచ్చినట్లు కనిపిస్తూంది … అనుకుంటూ చూపు వాళ్ళ మొత్తలవైపు తిప్పా… … ఓ రోజైందేమో ఆవిడ అ క్క డ గీసేసుకునీ!… నూనె రాసిన పనసతొనల్లా మిలమిలా మెరిసిపోతున్నాయ్ ఆవిడ పూ రెమ్మలు… అరె!…అది కూడా నిన్ననే తూ సు కుం దీ?!…అనుకుంటూ చూశా!… నిర్దాక్షిణ్యంగా వాట్ని పక్కలకి వి ప్ప దీ స్తూ గూటంలా లోపలికి జొర బడు తూందీడి మ డ్డ… ఒద్దం టూం టే తు డు చు కు న్నావ్ గా!… అనుభవించు!… అంటూ అదర దెం గుతున్నాడీ ఎదవగాడు …అ మ్ మ్మా…అ బ్బ్ బ్బా!… నె మ్మదీ…అంటూన్న ఆవిడ పళ్లబిగువు మూలుగులు పట్టించుకోకుండా… …నిజమన్నా!…వినలే ఒదిన… …అ లా చెయ్యక పోతే కుతి తీరదు లేవోయ్!…అంటూ కుమార్ ని బుజ్జగించి , ఊఁ…కానీవయ్యా…అన్నాడు ప్రకాష్తో… … నాకూ అదే అనిపించిందిలే!…ఎంత బిర్రుగా పడుతూందీ నాకొడుకుదీ!… అనుకుంటూండగా ఆ ధాష్టీకపు చొరబాటు తాలూకు బాధనణుచుకోడానికనుకుంటా… మునిపంటితో కింది పెదవిని నొక్కిపడుతూ మొహాన్ని వెంటిలేటర్ వైపు తిప్పిందావిడ… …పరిమళ! …నా పోటు తక్కువైనట్లు వాడిదగ్గరకెళ్తుందా?…లం…జ!… ఛంపేస్తా కుమార్ గాడ్ని…అనితిట్టుకుంటూంటే…నా ఫోన్ వైబ్రైట్ అయింది… …ఆఫీసునుంచా?… …ఉఁహుఁ… …అ హ ల్య ది …

…ఆవిడెవరూ?… …పాంచాలి ఫ్రెండు… …ఈ పాంచాలెవరు బాబూ?!…మరో కేసా!… …ఎహె…కాదు…మా బాసిణి …పేరు పాంచాలి… …అంటే… తను కడుపు చేయించుకోడమే కాకుండా ఫ్రెండ్సు కి కూడా నిన్ను తారుస్తుందన్నమాటావిడ!… …ఆహా!…ఈ అహల్యటువంటిదే!…మరో కడుపు కేసు… …వెంటనే లగెత్తావా?… …ఛ!…లం జ!…రమ్మండానికనుకుంటా!… అని తిట్టుకుంటూ కట్ చేస్తూంటే …ఇ స్స్…అని నిష్టూరుస్తూన్నపరిమళ గొంతు విని… … కొసకంటా ది గే సి నట్లున్నాడు నంజకొడుకు!…అని పళ్ళునూరుకుంటూ యుధ్ధభూమి వైపు చూపు సారించా… …ఊఁ…

… మరో పోటు కోసం బైటికి లాగుతున్నట్లున్నాడీడూ… దాని తెల్లటి త డి తో మెరిసిపోతూన్నఈడి నల్లటి మ డ్డ సగం పైగా బైటికొచ్చింది… …పొడుగులో నా కన్నా చాలా తక్కువైనా లావు మాత్రం ఓ రెండు చుట్లెక్కువే!… అనుకుంటూంటే , ఈడు పూర్తిగా బైటికి లాగి మెరుపువేగంతో తన మొత్తని కదిపాడు … …అ మ్మ్ఁ…మ్మాఁ !… అంటూ జీర గొంతుతో లస్టీగా మూలిగింది నా పెళ్ళాం… …కసుక్కున ది గి పోయి నట్లుంది గాడిదికొడుకుది!…ఐనా ఎంజాయ్ చేస్తున్నట్లుంది లం జ!… అనుకుంటూ ఉడికిపోయా … …ఊఁ… … గ్రీజింగ్ ఐపోయిందేమో!…మూల్గులు ఆగిపోయాయ్ ! …అనుకున్నా, తృప్తి తో విప్పారుతూన్న దాని ఎఱ్ఱటి పెదాల్ని చూసి… …కాసేపట్లో ప క్… ప క్… చప్పుళ్ళు స్పీడందుకున్నాయ్… నచ్చాయేమో వాడి పోట్లూ! … వాడి భుజాల్లోకి చేతివేళ్ళు గుచ్చేసి, వాడి పిర్రలమీద మడమలాన్చి .

.ఏ య్!.. , ఏ…య్య్…అనిఒగరుస్తూనే మొత్తని ముందుకీ వెనక్కీ ఊపేసింది గదరా ముండా!… …తిట్టకన్నా ఒదిన్నలాగా!… …నీ మరదలూ చేసింది అంతకన్నా ఎక్కువ!… …సర్దుకుపోవాలయ్యా!… …అవునూ!… ఐ పో యిం దేం టొదినా!…అన్నావా?… …ఆ! …వాయింపు స్పీడు పెంచుతూ ఈడూ అడిగేశాడదేమాట!… కదరా!… …అవునన్నా! …ఏవంది గురూ?!…

…ఏదో అందిలే!…పోనీ… …నే చెప్తా!… …ఛీ!…ఆఁ…ఆఁఆఁ …ఏ…య్య్…య్య్… అని మూలిగేస్తూ ఈడి నడుంమీద తొడ పట్టు బి ర్రు గా బిగించేసి , మడమల్తో పిర్రల్ని తన మొత్తనొత్తేసుకుంటూనే వీలైనంత పైకెత్తి , ఓ అరక్షణం అలాగే ఉండిపోయి, ఆపైనీడి భుజాలమీద సోలిపోయింది … …అవునూ!…వాళ్ళనాపడానికి ట్రై చెయ్యలే!??… …ఎందుకు చెయ్యలేదూ?… కోపం పట్టలేక అరచేతుల్తో మధ్య గోడని ఫెడీ ఫెడీ మని చరిచా… …మాకు వినిపించలేదన్నా!… …ఎలా వినిపిస్తాయ్ లే! కామంతో చెవులు మూసుకుపోయుంటాయ్… అంచేతేనేమో! …నీ భుజాలమీద సోలిపోయున్నపరిమళ వీపుని బాత్రూంగోడకానించి, దాని మొత్తని గోడ కొత్తేస్తూ …కచ కచ కచ… దెం గా వ్ గదరా!… …ఆవేడ్లో అలా చేశేశానన్నా!… … నీ ఒదినా ఏం తక్కువ తిన్లేదులే!… వీపు నిటారుగా నిలబెట్టి , నీ పోట్లకి లయగా ఊగిపోతూన్న తనగుబ్బలవైపు గర్వంగా చూసుకుని , ఆపైన నీ కళ్లల్లోకి కవ్వింపుగా చూసిందికదూ!… …అవునన్నావా ట్ని కప్పేస్తూన్న జుత్తుని రెండు చేతుల్తోనూ పోగుజేసి ముడేసుకుంటూనూ! … …చూసూరుకున్నావేంటయ్యా? … ఎలా ఊరుకోగల్ను గురూ, దెం గు డు స్పీడుకి గులాబి మొగ్గల్లాంటి ఒదిన చనుమొనలు కళ్లముందాడిపోతూంటేనూ!… …ఏంచేశావ్?… …పళ్లతో అందుకుందామని మెడముందుకొంఛా… … చూస్తూంటే నీకేమనిపించిందేంటీ?… అన్నాడు గిరీశం ప్రకాష్ తో …కొ రి కిం చు కోడమొకటి మిగిలిపోయినట్లుంది లంజకి!… అనిపించింది… … అవున్లే!…ఏం చేశావప్పుడూ?… …బలమంతా ఉపయోగిస్తూ మధ్యగోడ మీద మరో అరడజను దరువులేశా… …ఐనా రతి పారవశ్యంలో ఉన్న జంటలో ఏమాత్రం స్పందన కనిపించలే! …వీధి తలుపుల్ని విరగ బాదేస్తేనేగానీ విడివడరు కామపుపశువులు!… అనుకుంటూ చకచకా వీధి తలుపు వైపెళ్తూంటే ట్రౌజర్ జేబులోంచి మొబైల్ మోత వినిపించింది… …ఎవరూ?!…

…అహల్య… ఒచ్చినట్లుంది లంజ … కాసేపు వెయిట్ చెయ్యనీ!… అనుకుంటూ కట్ చేసి , మళ్ళీ చేస్తూందేమోనని మొబైల్ మ్యూట్ చేసి , బైటికెళ్ళి పక్కింటి తలుపు బాదేయబోయినవాడ్నే! …ఓ విషయం తట్టి, టక్కున ఆగిపోయి , ఇంట్లోకి నడిచా… …ఏంటదీ… … గజం దూరంలో ఉన్న గోడని విరగ బాదితేనే దిక్కులేదే!… , కనీసం ఐదుగజాలదూరంలో ఉన్న వీధి తలుపులు బాదితే పట్టించుకుంటారా వాళ్ళూ!… అనిపించడంతోనూ , వీళ్ల బదులు వీధిలోవెళ్ళే వాళ్ళు విని ఓ పదిమంది ఇంటిముందు జమైతే! , …వాళ్ల గొడవకి వీళ్లు బైటికొస్తే!… …బస్తీలో నాపరువేంగాను!… అనిపించీ!… …నిజమే!…మరేంచేశావ్?! …కాసేపట్లోనైనా పరిమళ బైటికి రావాలిగా!… అంచేత అరుగుమీద కాపుగాచి , రాగానే దాన్నింట్లోకి తోసి బైట గడియెట్టి , వాడింట్లోకి జొరబడి ఛావగొడ్తా నాకొడుకుని!… అని డిసైడైపోయి పరిమళ కోసం వెయిట్ చేశా ఓ నిముషం…

…ఒచ్చిందా?… …ఉఁహూఁ… మరో నిముషమైనా రాదే!… దాంతో …ఇం కా దెం గు తు న్నా డా నా భార్య నీ నాకొడుకూ!… అనుకుంటూ బాత్రూం లోకెళ్తూంటే …ఫా ఠ్ఠ్… మన్నఓ ఆడ చెంపదెబ్బ చప్పుడు వినిపించింది… …టక్కున పొజిషన్ కి చేరి వెంటిలేటర్ లోంచి తొంగిచూశా… … ఎదవగాడి కుడి చెంపమీద పరిమళ వేళ్ళ గుర్తులు కనిపిస్తున్నాయ్… …కొడ్తే ధాటీగానే కొడ్తూందీ ఎడం చేతి వాటంది!… ఐనా ఎందుకో కొడ్తా!?… అనుకుంటూ చూశా… …అ లా కొ రి కే య ద్ద న్నా నా!…చూడు!…ఇ దెలా ఐ పోయుం దో!?… …రాత్రి కి నీ అన్నడిగితే ఏం చెప్పుకోనూ!… అంటూందది , అప్పటికే ఉబ్బిపోయి ఎఱ్ఱగా ఐ పో యున్న చనుమొన ని వాడికి చూపిస్తూ!… … వరసలు కలిపేసుకున్నారన్నమాట !… ఆ!.
.అంచేతేనేమో! …అంత గా తొ య్య ద్దు బావా!…చీ లి పోతానూ!… అంటూ కువకువ లాడిందీడి భార్య!… మళ్ళీ ఒస్తూంది గా!…నడవలేనంతగా ఇరగదీసి, చేతుల్లో ఎత్తుకుని దానిమొగుడి ముందడేస్తా!… అని ఉడికిపోతూ చూడసా… … సారీ!…అంటూ దీ న్ని…అంటూ మంగళ సూత్రం బిళ్లని పళ్ళతో పట్టుకుని తప్పిం చబోతూం టే మధ్యలో కొచ్చేసింది… కా స్తి లా అం దిం చు!…నాలుక తో రుద్ది సేద తీరుస్తా!…అని దెం గు డు అలుపు తో ప్రేల్తూనే మెడముందుకి చాపు తు న్నా డీడు… …మీఆవిడేంచేసిందీ?

…ఆ గు… కొ ర క్కూ డ దు మరి!…అంటూ మొన్న పండక్కి పోరెట్టి మరో రెండుతులాలేసి మరీ చేయించుకున్న కొత్త మంగళ సూత్రం గొలుసుని ఓ లస్టీ భుజం కుదుపు తో మెడవెనక్కి తోసింది… … అ బ్బ!… కసెక్కించేలా కదులుంటాయ్… ఆ పైన రొమ్ము విరిచి మరీ అప్పగించిందా మీ ఆవిడ చనుమొనల్నీ?… …ఆఁ…అంతపనీ చేసేసింది లంజ … … వాట్ని మార్చి మార్చి జు ర్రే సు కుంటూనే నా భార్యని ఇరగదీస్తున్నాడు నాకొడుకు… అనుకుంటూ మధ్య గోడని ఢబ ఢబా గుద్దేశా విపరీతంగా పెరిగిపోయిన ఈడి దెంగుడు స్పీడు చూసి… …కా ని వ్… …మ్మాఁ…మ్మాఁ…మ్మాఁ… అంటూ మూలిగేస్తూందిది… మైకంగా కళ్ళుమూసేసుకుని… …ఈడు మాత్రం ఎడతెరిపిలేకుండా వాయించేస్తూనే ఉన్నాడు … ఇంతలో …ఆఁ…హ్ఁ…మ్మాఁ… అని మూలిగి , ఈడి నడుం చుట్టేసున్న తొడల్ని మరింత బిఱ్ఱుగా బిగించేసి , తన మొత్తని ఈ ఎదవగాడి మొత్తకి గా ఠ్ఠి గా అదిమేసి , మెడని వాడి భుజాలమీద వాల్చేసింది… …మరో సారి … ఐ పో యి…నట్లుంది మీ ఆవిడకి… …ఆఁ… మదమెక్కిన లంజ గదూ!..అంటూ పళ్ళు పిండుకున్నాడు ప్రకాష్. …నువ్వేమన్నావోయ్ మీ ఒదిన్తో?!… కుమార్ తో అన్నాడు గిరీశం , ప్రకాష్ ని పట్తించుకోకుండా… … ఏవీఁ అన్లా!…ఆవిడ వీపు నిమిరా నా ఆయాసం అణుచుకుంటూ… …తరవాత!…

…కాసేపలాగే సోలిపోయుండి , ఆ పైన నా మెడ ఒంపుల్లో , బుగ్గల మీదా , పెదాలమీదా ముద్దులమీదముద్దులు కురిపించేసిందొదిన…అన్నాడు కుమార్ మైకం గా కళ్ళు మూసుకుంటూ…. … నా భార్యచేత ముద్దులెట్టించుకోడానికి ఈ ఎదవగాడికింత టైం పట్టిందిగానీ , ఈడి భార్యైతే రౌండు రౌండుకీ నామీద ముద్దులవర్షం కురిపించేసింది!… అన్నాడు ప్రకాష్ ఉక్రోషంగా… …అద్సర్లే!…తరవాతేవంది మీ ఒదినా? …చటుక్కున పక్కనున్న సోప్ స్టాండ్ మీదున్న మొబైల్నందుకుని టైం చూసి , పావుగంట దాటిపోయింది…అని సన్నగా గొణుక్కుని… …దేనికీ టైం దాటిపోతా!?… …ఏమో!…నే పట్టించుకోలే…ఒక్కసారి దింపు!… అంటూ ఒదిన రిక్వెస్ట్ చేసేసరికీ… …అదెట్టిన ముద్దులకి మురిసిపోతూ కిందికి దింపాడీడూ… … చటుక్కున మునివేళ్లమీద కాస్త పైకి లేచి, పొంగే రొమ్ముల్తో ఈడి పెదాలమీద మరో ముద్దెట్టి , మెరుపు వేగంతో ఇంకా నిగిడిపోయున్న ఈడి మడ్డమీద ఎడంచేత్తో చురుక్కుమనేలా ఓ జెల్లకాయిచ్చి లేడి లా బెడ్రూంలోకి పరిగెట్టిందది… …ఏ య్!…ఎక్క డికీ?… అంటూ దానివెనకే పరిగెత్తాడీడు, దెబ్బ తిన్న తన మ డ్డ ని రుద్దుకుంటూ… అంటూ అడక్కపోయినా ప్రకాషే సమాధానమిచ్చాడు కసిగా… …కాసేపు ఎవ్వరూ మాట్లాడలేదు… … నీకు బలే టోకరా ఇచ్చిందన్న మాట నా పెద్దకోడలు!… అంటూ కుమార్ కి కన్నుగీటి , …నువ్వేం చేశావప్పుడూ?…అన్నాడు ప్రకాష్ తో … పరిమళని రెడ్ హేండెడ్ గా పట్టుకోడానికి వరాండా లోకి పరిగెత్తి పచార్లు చెయ్యడం మొదలెట్టా….
…మీ ఆవిడ బట్టలు కట్టుకుని , పిల్లాడ్నెత్తుకుని బైటికి రావడానికి కనీసం మరో మూడ్నిమిషాలైనా పడ్తూంది కదోయ్!… …నిజమే!…అపుడామాట తట్టలా!… …సర్లే…కానీ! …ఇంతలో జేబులో ఫోను వైబ్రేట్ అయింది… అహల్యే!…అనుకుంటూ తీసైనా చూళ్ళే… మరో రెండ్నిమిషాల తర్వాత మరో సారి వైబ్రేట్ అయింది… … ఛీ!… ఈ పరిమళ ముండెంతకీ రావట్లేదు … అని తిట్టుకుంటూ ఫోన్ తీసి చూసేసరికి …బా సి ణి… …చచ్చాను!… అనుకుంటూ మరో అరనిముషం వెయిట్ చేసి …హ లో మేడమ్ !… అన్నా , తొడపరిచయం మొదలైనప్పట్నుంచీ మానేసిన ’ మేడమ్ ’ సంబోధనని మళ్ళీ ఉపయోగిస్తూ… …ఆవిడ కోపం తగ్గించడానికా!… …ఊఁ… ఐనా ఆవిడ …ఏంటీ?…అహల్య కాల్స్ ని కట్ చేస్తున్నావుట?!…అంటూ ఫైరైపోయింది . …నిద్రట్టడంతో కాస్త ఆలస్యం అయింది మేడం! పది నిముషాల్లో అక్కడుంటా!…అని ప్రామిస్ చేసి పరిగెత్తా, పరిమళసంగతి రాత్రీ , ఈడి సంగతి పార్క్ లోనూ చూసుకోడానికి డిసైడైపోతూ… …అంటే.,,,డ్యూటీ… పూర్తి చేసి పార్క్ కొచ్చి వీడితో కలబడ్డావన్నమాట!… …అవును…చూశావ్గా అన్నీనూ!…

…సరే!…చిన్నబ్బాయ్, నీ ఒదిన వెనకాతలే బెడ్రూంలోకొచ్చేంచేశావ్?!… …ఆవిడ్ని దొరికించుకుని వెలకిలా పక్కమీద తోసి మీదెక్కిపోయి … కసి తీరా దెం గి ఒట్టలు ఖాళీ చేస్కున్నావ్ కదూ!…అ మ్మా మ్మా మ్మా…ఒ ద్దూ….తీ సే య్… అంటూ అది బెంబేలెత్తిపోడం వినిపించింది నాకు… ….ఎక్కడన్నా!…పదో పోటుకల్లా నన్నొదిన పక్కకి తోసేస్తేనూ!… …ఎందుకూ?… …పండుగాడు మంచం పక్కన నిలబడి చప్పట్లుకొడుతూంటే ఏం చేస్తుందిలే!… …సరే! తరవాత!?… …మా మేడం ఫోన్ చెయ్యడంతో బైటికి పరిగెత్తా!… …ఎవరూ?…నీ అన్న లాంటి కేసేనా?… …ఆ..,. మా ఆఫీసు సూపరింటెండెంట్… నలభై ఏళ్లు దాటినా ,ఇద్దరు పిల్లల తల్లైనా , కుతేమీ తగ్గలేదు… …ఆ డ్యూటీ ముగించుకుని పార్క్ కొచ్చా… తరవాత సంగతి నీకు తెలిసిందే!…అంటూ ముగించాడు కుమార్… …ఓ రెండు నిముషాల దాకా ఎవ్వరూ ఏమీ మాట్లాడలేదు… …ఇప్పుడేం చేద్దామనుకుంటున్నారూ?… అంటూ మౌనాన్ని బ్రేక్ చేశాడు గిరీశం…/165 …అంటే!… పండుగాడి చప్పట్లకి భయపడి …పో సే య బోయే… నా మొగుడ్ని పక్కకి దొర్లించి లేచిపోయానంటావ్!…అంతేనా?… …ఏం చేయ్యనే! …ఈ మధ్య చప్పట్లతోబాటు …పనా ఖ ర్లో… మగాళ్ళు చేసే సింహనాదాల్ని కూడా చేసేస్తూంటేనూ!… ఔనూ!…నేనంటే పండుగాడి గొడవ్వల్ల తోసేశా నీ మొగుడ్ని…అదీ ఆఖర్రౌండులో!…ఈ గొడవలేవీఁ లేని నువ్వెందుకమ్మా తోసేశావ్ నా మొగుడ్నీ?!… …అదా!…అప్పటికే ఓ అరడజన్సార్లు ఐ పో యిం ది కనకా!… …అక్కడికి నా క్కా నట్లూ!?… ఏ దో ఫోనొస్తే నీ బావని పక్కకి తోసేసి పారిపోయానన్నావ్ కదూ!… మీ దెక్కి పోయిన చెట్టంత మనిషి నీ తోసీగలిగావా?… …మీ దేమీ ఎ క్కి పోలా!… ఆ రౌండ్లో బావ నన్నొళ్ళో కూర్చోబెట్టుకుని చే శా డని చెప్పాగా!…మర్చిపోయావా!?

…ఐనానూ!…నీ నడుం మీది చేతుల పట్టునెలా విడిపించుకోగల్గావూ అనీ… …ఆ టైంకి బావ …వీ ట్ని…అంటూ చనుమొనల్ని నిమురుకుని …తావళం గుళ్ళల్లా మెలిపెట్టేస్తూ అడుగునీంచి కుమ్మేస్తూంటే , నే అరమోడ్పు కళ్లతో తన ఛాతీ మీద మెడవాల్చి సోలిపోయున్నాలే… … నీ బావ కుమ్ముల్నెంజాయ్ చెయ్యక దిగిపోడమెందుకో?… …ఫోన్ రావడంతో!… …ఒస్తేనేం?…కట్ చేశేయేచ్చుగా?… …అదే!…కాలర్ పేరు చూసి కట్ చేద్దామనుకుంటూ పొరపాట్న స్పీకర్ ఆన్ చేశా…దాంతో …కవితా!…ప్లీజ్!!…కట్ చెయ్యకు!!…అంటూ దుఃఖ్ఖం తో పూడుకుపోతూన్న ఆవిడ అభ్యర్థన …బఁయ్య్…మని వినిపించేసరికి , చటుక్కున స్పీకర్ ఆఫ్ చేసి , ఆవిడ చెప్పేదో అరక్షణం విని , …సరే!…నే ఒస్తున్నా!…అంటూ కాల్ కట్ చేస్తూంటే బుర్రలో ఓ చిలిపి ఊహ మెదిలిందే!… …ఎవరావిడా?…ఏంటా చిలిపూహా?… … ప్రియా మేడం…కట్ చేస్తూంటే ఒచ్చిందా ఊహ…దాంతో సెల్ ఫోన్లో టైంచూసే , … గ్రేస్ టైం దాటి పావుగంటైంది…అ యి నా రెం డే సార్లౌ త!…అంటూ బావ వైపు చురచురా చూసి , చివుక్కున ఒళ్ళోంచి దిగిపోయా…

…అసల్టైమేంటి…గ్రేస్టైమేంటి? …ఫస్టుది గంట…రెండోది పావుగంటా!… …గంటలో ఎ న్ని సా ర్లు కావలనేంటే కుతి లంజా!…అంటూ వెక్కిరించింది పరిమళ … పద్దూ గాడితో గంటలో మూడు సార్లు దెం గిం చు కున్న నువ్ పతివ్రతవైపోయావా!… అ దే రుచి కోరుకున్న నే కుతిలంజనైపోయానా!?…అంటూ ఫైరైపోయింది కవిత… …అలాగే దెం గిం చు కో తల్లీ!…కానీ ఓ విషయం … ఫస్ట్ టైం కావడంతో పద్దుగాడి కలా ఐపోయిందేమోగానీ ఇప్పుడైతే అరగంటకి తక్కువకాకుండా వాయిస్తాడు!…కోడి కెక్కరింపుగాళ్ళైతే తప్ప , మన మొగుళ్ళాంటి మగాళ్ళకి ఇరవై నిముషాల్నుంచి అరగంట కావాలి…గుర్తుంచుకో! …ఏం కాదు!…గంటలో మూడు సార్లు చే సే మగాళ్ళున్నారని తెల్సింది!… …ఎవరూ చెప్తా!… …ప్రియా మేడం… …ఏం చెప్పిందేంటీ?… …అబ్బో!…బోల్డు!!… …సర్లే!…కట్ షార్ట్ చేసి చెప్పు… …సరే, విను…మధూ సర్ , అదే ప్రియా మేడం మొగుడు … ఆయన తండ్రికి అన్నదమ్ముల్లేరు.
తల్లి తండ్రులు గతించారుగానీ నాయనమ్మ మాత్రం బతికుంది…తాతల్నాట్నుంచీ కట్టుకుపోయేతంత ఆస్తి…అది తరవాతి తరంలో తమ వంశంలో మగపిల్లాడికే చెందాలి తప్ప ఆడపిల్లలకెళ్లడానికి వీల్లేదని , మగసంతానం లేకపోతే గుళ్ళూ గోపురాలకీ చెందాలనీ విల్లు రాసి చనిపోయాడు, నాయనమ్మ మొగుడు… …ఎవరైనా ఓ మగపిల్లాడ్ని పెంచుకోవచ్చుగా!… …పెంపకాలు పనికిరావట… …కిరాతకుడు!… సర్లే!…చచ్చినవాడ్ని తిట్టుకోడమెందుకూ!… మూడు సార్లు ట్రై చేసినా ఆడపిల్లలే కావడంతో… …అదేంటీ?…ప్రియా మేడంకి ఒక్కర్తేగా ఆడపిల్లా!…

Comments:

No comments!

Please sign up or log in to post a comment!